ปรับแผนรับแม่น้ำปิงเพิ่มช่วยพื้นที่ปลายคลองวังบัว

กรมชลฯ ปรับแผนรับแม่น้ำปิงเพิ่ม ช่วยพื้นที่ปลายคลองวังบัว จ.พิจิตร หลังนาข้าวหลายพันไร่ขาดน้ำจากฝนทิ้งช่วง

จากกรณีกลุ่มเกษตรกร ตำบลหนองโสน และตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร กว่า 130 คน เดินทางมายังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อขอให้เพิ่มระดับการส่งน้ำไปให้ถึงพื้นที่ปลายคลอง เนื่องจากนาข้าวหลายพันไร่ในพื้นที่ตำบลหนองโสน และตำบลเนินปอ กำลังขาดน้ำจากสภาวะฝนตกน้อย ประกอบกับโครงการชลประทานกำแพงเพชร ส่งน้ำมาไม่ถึง เนื่องจากมีการดึงน้ำจากต้นทางไปใช้จนหมด

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เบื้องต้นกรมชลประทานได้ทำการผันน้ำจากแม่น้ำปิงในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ในอัตรา 40 ลบ.ม./วินาที เพื่อส่งน้ำเข้าพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงวังบัว และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ แต่โครงการฯ วังบัวต้องรอรับน้ำที่ถูกแบ่งและส่งผ่านมาจากโครงการฯ ท่อทองแดง ซึ่งระหว่างทางจะต้องไหลผ่านพื้นที่ชลประทานในเขตจังหวัดกำแพงเพชรกว่า 400,000 ไร่ ทำให้น้ำไม่สามารถส่งไปถึงพื้นที่ปลายคลองที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำได้ ประกอบกับปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลอยู่ในเกณฑ์น้อย อีกทั้งกรมชลประทานมีนโยบายเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศน์ และการเกษตรตามลำดับให้เพียงพอจนถึงฤดูฝนปีหน้า

ปัจจุบันได้รับน้ำจากแม่น้ำปิงในอัตรา 50 ลบ.ม./วินาที เพื่อส่งน้ำให้ไปถึงพื้นที่ตำบลหนองโสน และตำบล-เนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งอยู่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรักษาวังบัว พร้อมกับขอรับการสนับสนุนปริมาณน้ำเพิ่มในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรมายังพื้นที่ดังกล่าวอีกทางหนึ่ง คาดว่าปริมาณน้ำที่รับเพิ่มขึ้นจะไหลไปถึงพื้นที่เป้าหมายภายใน 1-2 วันนี้ สำหรับพื้นที่ที่เพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝนได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก และจะส่งน้ำชลประทานเสริมในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอเท่านั้น จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2019 News Update. All Rights Reserved